ابوالقاسم حسن پور

مجموعه ای از دانسته ها و تجربیات یک مدرس

۷ مطلب با موضوع «آموزشی :: هوش مصنوعی» ثبت شده است

هوش مصنوعی - جلسه هفتم

در این جلسه در مورد تئوری فازی مطالبی گفته شد.

 • محاسبات فازی
 • تئوری احتمال و فازی
 • منطق فازی
 • ...

اسلایدهای جلسه هفتم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه هفتم: تئوری فازی

هوش مصنوعی - جلسه ششم

در این جلسه پیرامون موضوع جستجوی رقابتی بحث و گفتگو شد.

 • بازی
 • عدم قطعیت
 • فرآیند بازی دونفره
 • الگوریتم Minimax
 • هرس آلفا-بتا
 • ...

اسلایدهای این جلسه را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه ششم: جستجوی رقابتی

هوش مصنوعی - جلسه پنجم

در این جلسه پیرامون موضوع الگوریتم ژنتیک بحث شد.

 • اصطلاحات ژنتیک
 • ایده جستجو
 • پارامترها
 • نمایش فرضیه ها
 • اپراتورها
 • تابع Fitness
 • ...

اسلایدهای جلسه پنجم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه پنجم: الگوریتم ژنتیک

هوش مصنوعی - جلسه چهارم

جلسه چهارم درباره موضوع جستجوی آگاهانه بحث شد.

 • جستجوی هیوریستیک
 • جستجوی اول بهترین حریصانه
 • جستجوی *A
 • طراحی تابع هیوریستیک
 • الگوریتم های جستجوی محلی
 • ...

اسلایدهای جلسه چهارم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه چهارم: جستجوی آگاهانه

هوش مصنوعی - جلسه سوم

در جلسه سوم پیرامون مبحث جستجوی ناآگاهانه بحث شد.

 • درخت جستجو
 • استراتژی جستجو
 • روش های جستجو
 • جستجوی ناآگاهانه
 • ...

اسلایدهای جلسه سوم را می توانید توسط لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه سوم: جستجوی ناآگاهانه

هوش مصنوعی - جلسه دوم

جلسه دوم درمورد کارگزارهای هوشمند بحث شد.

 • کارگزار هوشمند
 • ماهیت محیط
 • انواع ساختارهای عامل
 • عمل یادگیر
 • ...

اسلایدهای جلسه دوم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه دوم: کارگزارهای هوشمند

هوش مصنوعی - جلسه اول

در جلسه اول مقدمه ای درباره هوش مصنوعی گفته شد. 

 • هوش مصنوعی چیست؟
 • عامل های هوشمند
 • عامل چکونه باید عمل کند؟
 • ساختار عامل های هوشمند
 • برنامه های عامل
 • محیط ها
 • ...

اسلایدهای جلسه اول را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید. 

جلسه اول: مقدمه ای بر هوش مصنوعی