مطالب فصل سوم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل سوم: روش های استنتاج ، استدلال در شرایط عدم اطمینان