قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصی

سوالات امتحان پایان ترم از مطالب تدریس شده در کلاس و کتاب تا صفحه 76 می باشد.

نوع سوالات: True/False ، Choose the Correct Answer ، Answer the questions ، Match the words ، Translate the Passage

دقت فرمائید سوالات بیشتر مبتنی بر دانش و درک شما نسبت به معانی لغات تخصصی می باشد.