مطالب فصل چهارم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل چهارم: الگوریتم ژنتیک