مطالب فصل پنجم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل پنجم: داده های بزرگ