ابوالقاسم حسن پور

مجموعه ای از دانسته ها و تجربیات یک مدرس

سیستم های خبره - فصل ششم

مطالب فصل ششم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل ششم: جستجوی نزدیک ترین همسایه

ایجاد بانک های اطلاعاتی - فصل ششم

مطالب فصل ششم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل ششم: ذخیره سازها

سیستم هی خبره - فصل پنجم

مطالب فصل پنجم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل پنجم: تئوری فازی

ایجاد بانک های اطلاعاتی - فصل پنجم

مطالب فصل پنجم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل پنجم: داده های بزرگ

سیستم های خبره - فصل چهارم

مطالب فصل چهارم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل چهارم: الگوریتم ژنتیک

ایجاد بانک های اطلاعاتی - فصل چهارم

اسلایدهای فصل چهارم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل چهارم: نرمالسازی

ایجاد بانک های اطلاعاتی - فصل سوم

مطالب فصل سوم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل سوم: آشنایی با یک زبان رابطه ای

سیستم های خبره - فصل سوم

مطالب فصل سوم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل سوم: روش های استنتاج ، استدلال در شرایط عدم اطمینان

سیستم های خبره - فصل دوم

مطالب فصل دوم را می توانید توسط لینک زیر دانلود نمائید.

فصل دوم: ساختار سیستم های خبره و روش های نمایش دانش

ایجاد بانک های اطلاعاتی - فصل دوم

مطالب فصل دوم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل دوم: معماری بانک های اطلاعاتی