ابوالقاسم حسن پور

مجموعه ای از دانسته ها و تجربیات یک مدرس

۲۱ مطلب با موضوع «آموزشی :: بانک های اطلاعاتی» ثبت شده است

ایجاد بانک های اطلاعاتی - فصل ششم

مطالب فصل ششم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل ششم: ذخیره سازها

ایجاد بانک های اطلاعاتی - فصل پنجم

مطالب فصل پنجم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل پنجم: داده های بزرگ

ایجاد بانک های اطلاعاتی - فصل چهارم

اسلایدهای فصل چهارم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل چهارم: نرمالسازی

ایجاد بانک های اطلاعاتی - فصل سوم

مطالب فصل سوم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل سوم: آشنایی با یک زبان رابطه ای

ایجاد بانک های اطلاعاتی - فصل دوم

مطالب فصل دوم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل دوم: معماری بانک های اطلاعاتی

ایجاد بانک های اطلاعاتی - فصل اول

مطالب فصل اول درس ایجاد بانک های اطلاعاتی را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل اول: مقدمه ای بر بانک های اطلاعاتی

ایجاد بانک های اطلاعاتی - فصل پنجم

اسلایدهای فصل پنجم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل پنجم: ذخیره سازها

ایجاد بانک های اطلاعاتی - فصل چهارم

اسلایدهای فصل چهارم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل چهارم: نرمالسازی رابطه ها

ایجاد بانک های اطلاعاتی - فصل سوم

اسلایدهای فصل سوم درس ایجاد بانک های اطلاعاتی را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید. 

فصل سوم: آشنایی با یک زبان رابطه ای

ایجاد بانک های اطلاعاتی - فصل دوم

اسلایدهای فصل دوم درس ایجاد بانک های اطلاعاتی را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل دوم: معماری بانک های اطلاعاتی