در این جلسه پیرامون موضوع الگوریتم ژنتیک بحث شد.

  • اصطلاحات ژنتیک
  • ایده جستجو
  • پارامترها
  • نمایش فرضیه ها
  • اپراتورها
  • تابع Fitness
  • ...

اسلایدهای جلسه پنجم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه پنجم: الگوریتم ژنتیک