مطالب فصل دوم را می توانید توسط لینک زیر دانلود نمائید.

فصل دوم: ساختار سیستم های خبره و روش های نمایش دانش