ابوالقاسم حسن پور

مجموعه ای از دانسته ها و تجربیات یک مدرس

۲۸ مطلب با موضوع «آموزشی :: سیستم های خبره» ثبت شده است

سیستم های خبره - فصل ششم

مطالب فصل ششم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل ششم: جستجوی نزدیک ترین همسایه

سیستم هی خبره - فصل پنجم

مطالب فصل پنجم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل پنجم: تئوری فازی

سیستم های خبره - فصل چهارم

مطالب فصل چهارم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل چهارم: الگوریتم ژنتیک

سیستم های خبره - فصل سوم

مطالب فصل سوم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل سوم: روش های استنتاج ، استدلال در شرایط عدم اطمینان

سیستم های خبره - فصل دوم

مطالب فصل دوم را می توانید توسط لینک زیر دانلود نمائید.

فصل دوم: ساختار سیستم های خبره و روش های نمایش دانش

سیستم های خبره - فصل اول

مطالب فصل اول درس سیستم های خبره را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل اول: مقدمه ای بر سیستم های خبره

سیستم های خبره - فصل هشتم

اسلایدهای فصل هشتم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل هشتم: KNN

سیستم های خبره - فصل هفتم

اسلایدهای فصل هفتم سیستم های خبره را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل هفتم: شبکه های عصبی

سیستم های خبره - فصل ششم

اسلایدهای فصل ششم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل ششم: الگوریتم ژنتیک

سیستم های خبره - فصل پنجم

اسلایدهای فصل پنجم سیستم های خبره را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل پنجم: تئوری فازی