ابوالقاسم حسن پور

مجموعه ای از دانسته ها و تجربیات یک مدرس

۴ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

بانک های اطلاعاتی - جلسه هفتم

در جلسه هفتم در مورد آشنایی با یک زبان رابطه ای بحث شد.

 • ایجاد و حذف جدول
 • مجازشماری
 • بازیابی
 • جدول جواب منظم
 • توابع جمعی
 • گروه بندی
 • پرسش فرعی
 • سور وجودی
 • بهنگام سازی
 • تغییر جدول
 • ...

اسلایدهای جلسه هفتم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه هفتم: آشنایی با یک زبان رابطه ای

سیستم های خبره - جلسه ششم

در جلسه ششم مطالبی پیرامون مبحث الگوریتم ژنتیک مطرح شد.

 • الگوریتم ژنتیک
 • اصطلاحات
 • ایده جستجو
 • پارامترها
 • اپراتورها
 • ...

اسلایدهای جلسه ششم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه ششم: الگوریتم ژنتیک

بانک های اطلاعاتی - جلسه ششم

در جلسه ششم پیرامون موضوع مدیر پایگاه داده مطالبی گفته شد.

 • مدیر پایگاه داده ها
 • مسئولیت های مدیر پایگاه داده ها
 • مسئولیت های تیم DBA
 • ...

اسلایدهای جلسه ششم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه ششم: مدیر پایگاه داده ها

سیستم های خبره - جلسه پنجم

در جلسه پنجم پیرامون موضوع استدلال در شرایط عدم اطمینان بحث شد.

 • استدلال در شرایط عدم اطمینان
 • احتمالات کلاسیک
 • احتمالات تجربی ذهنی
 • احتمالات مرکب
 • احتمالات شرطی
 • تئوری بیز
 • ...

اسلایدهای جلسه پنجم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه پنجم: استدلال در شرایط عدم اطمینان