مطالب فصل سوم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل سوم: آشنایی با یک زبان رابطه ای