جلسه چهارم درباره موضوع جستجوی آگاهانه بحث شد.

  • جستجوی هیوریستیک
  • جستجوی اول بهترین حریصانه
  • جستجوی *A
  • طراحی تابع هیوریستیک
  • الگوریتم های جستجوی محلی
  • ...

اسلایدهای جلسه چهارم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه چهارم: جستجوی آگاهانه