ابوالقاسم حسن پور

مجموعه ای از دانسته ها و تجربیات یک مدرس

۵ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

سیستم های خبره - فصل ششم

مطالب فصل ششم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل ششم: جستجوی نزدیک ترین همسایه

ایجاد بانک های اطلاعاتی - فصل ششم

مطالب فصل ششم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل ششم: ذخیره سازها

سیستم هی خبره - فصل پنجم

مطالب فصل پنجم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل پنجم: تئوری فازی

ایجاد بانک های اطلاعاتی - فصل پنجم

مطالب فصل پنجم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل پنجم: داده های بزرگ

سیستم های خبره - فصل چهارم

مطالب فصل چهارم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل چهارم: الگوریتم ژنتیک