ابوالقاسم حسن پور

مجموعه ای از دانسته ها و تجربیات یک مدرس

۷ مطلب در فروردين ۱۳۹۴ ثبت شده است

بانک های اطلاعاتی - جلسه پنجم

در این جلسه در مورد موضوع سیستم مدیریت پایگاه داده بحث و گفتگو شد.

 • DBMS و اجزای آن
 • کاتالوگ سیستم
 • روند اجرای درخواست کاربر
 • ...

اسلایدهای جلسه پنجم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه پنجم:  سیستم مدیریت پایگاه داده

هوش مصنوعی - جلسه سوم

در جلسه سوم پیرامون مبحث جستجوی ناآگاهانه بحث شد.

 • درخت جستجو
 • استراتژی جستجو
 • روش های جستجو
 • جستجوی ناآگاهانه
 • ...

اسلایدهای جلسه سوم را می توانید توسط لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه سوم: جستجوی ناآگاهانه

سیستم خبره - جلسه چهارم

موضوع جلسه چهارم پیرامون موضوع الگوریتم های رته و مارکوف بود.

 • الگوریتم مارکوف
 • الگوریتم رته
 • چرخه استنتاج در
 • CLIPS
 • ...

اسلایدهای جلسه چهارم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه چهارم: الگوریتم مارکوف و رته

بانک های اطلاعاتی - جلسه چهارم

در جلسه چهارم پیرامون در مورد معماری پایگاه داده ها بحث شد.

 • معماری سه سطحی
 • دید ادراکی
 • دید خارجی
 • دید داخلی
 • کاربر
 • زبان میزبان
 • زبان داده ای فرعی
 • ...

اسلایدهای جلسه چهارم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه چهارم: معماری پایگاه داده ها

سیستم های خبره - جلسه سوم

در جلسه سوم پیرامون روش های استنتاج بحث شد.

 • استدلال و استنتاج
 • استدلال استنباطی
 • استدلال استقرائی
 • استدلال انتزاعی
 • استدلال قیاسی
 • استدلال عقل سلیم
 • استدلال غیر یکنواخت
 • تفاوت استدلال و استنتاج
 • زنجیره پسرو و پیشرو
 • ...

اسلایدهای جلسه سوم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه سوم: روش های استنتاج

بانک های اطلاعاتی - جلسه سوم

در جلسه سوم موضوعاتی پیرامون آشنایی با ساختار داده ای مطرح شد.

 • سطح انتزاعی
 • ساختار داده ای
 • ساختار داده ای رابطه ای
 • طراحی پایگاه داده رابطه ای
 • عملیات در پایگاه داده ها
 • ویژگی های ساختار داده ای رابطه ای
 • ...

اسلایدهای جلسه سوم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه سوم: آشنایی با ساختار داده ای

هوش مصنوعی - جلسه دوم

جلسه دوم درمورد کارگزارهای هوشمند بحث شد.

 • کارگزار هوشمند
 • ماهیت محیط
 • انواع ساختارهای عامل
 • عمل یادگیر
 • ...

اسلایدهای جلسه دوم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه دوم: کارگزارهای هوشمند