در این جلسه در مورد تئوری فازی مطالبی گفته شد.

  • محاسبات فازی
  • تئوری احتمال و فازی
  • منطق فازی
  • ...

اسلایدهای جلسه هفتم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه هفتم: تئوری فازی