موضوع جلسه چهارم پیرامون موضوع الگوریتم های رته و مارکوف بود.

  • الگوریتم مارکوف
  • الگوریتم رته
  • چرخه استنتاج در
  • CLIPS
  • ...

اسلایدهای جلسه چهارم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه چهارم: الگوریتم مارکوف و رته