مباحث جلسه هشتم پیرامون مدیریت حافظه می باشد.

  • نیازهای مدیریت حافظه
  • سازمان فیزیکی و منطقی
  • روش های مدیریت حافظه
  • ...