مباحث مطرح شده در جلسه ششم پیرامون زیرشبکه سازی و IPV6 می باشد.

  • زیرشبکه سازی
  • ARP و RARP
  • IPV6
  • ...