در جلسه چهارم در مورد تجهیزات شبکه و معرفی هر یک از آنها بحث شد.

  • Repeater
  • Hub
  • Bridge
  • Router
  • Gateway
  • NIC
  • ...