در جلسه دوم درباره ساختار سیستم های خبره گفته شد.

  • مولفه های اصلی سیستم خبره
  • مشخصه های سیستم های خبره
  • تفاوت سیستم خبره و سیستم معمولی
  • تفاوت برنامه نویسی و مهندسی دانش
  • سلسله مراتب دانش
  • روش های نمایش دانش
  • انواع دانش
  • ...