در جلسه اول مقدمه ای در مورد شبکه های کامپیوتری گفته شد. 

  • شبکه چیست؟
  • کاربردهای شبکه
  • انواع شبکه
  • توپولوژی های شبکه
  • مدل OSI
  • مدل TCP/IP
  • ...