ابوالقاسم حسن پور

مجموعه ای از دانسته ها و تجربیات یک مدرس

جلسه اول تا نهم درس سیستم های خبره (جدید)

اسلایدهای جلسه اول تا نهم درس سیستم های خبره را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

سیستم های خبره

درس یکم تا نهم بانک های اطلاعاتی

اسلایدهای جلسه یکم تا نهم درس ایجاد بانک های اطلاعاتی را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

ایجاد بانک های اطلاعاتی

فصل یکم تا نهم سیستم های خبره

اسلایدهای جلسه یکم تا نهم درس سیستم های خبره را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

سیستم های خبره

درخواست بازبینی و تجدید نظر

درخواست بازبینی و تجدید نظر

قابل توجه دانشجویان محترم،

دانشجویان درخواست خود را در خصوص بررسی مجدد و تجدید نظر در نمره اعلام شده تنها از طریق سایت دانشگاه ارائه نمایند. به تماس تلفنی، ارسال پیام و مراجعات حضوری هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شد.

سیستم های خبره - جلسه نهم

در این جلسه درمورد جستجوی نزدیکترین همسایه (KNN) مطالبی گفته شد.

 • یادگیری بر پایه نمونه
 • جستجوی نزدیکترین همسایه
 • KNN
 • فاصله اقلیدسی
 • روش کار KNN
 • ...

اسلایدهای جلسه نهم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه نهم: جستجوی نزدیک ترین همسایه

سیستم های خبره - جلسه هشتم

در این جلسه پیرامون موضوع شبکه های عصبی مطالبی گفته شد.

 • مفهوم شبکه
 • مزایای شبکه عصبی
 • شبکه عصبی مصنوعی
 • مدل پرسپترون
 • یادگیری
 • ...

اسلایدهای جلسه هشتم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه هشتم: شبکه های عصبی

هوش مصنوعی - جلسه هفتم

در این جلسه در مورد تئوری فازی مطالبی گفته شد.

 • محاسبات فازی
 • تئوری احتمال و فازی
 • منطق فازی
 • ...

اسلایدهای جلسه هفتم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه هفتم: تئوری فازی

سیستم های خبره - جلسه هفتم

در این جلسه در مورد تئوری فازی مطالبی گفته شد.

 • چرا محاسبات فازی
 • عدم قطعیت و محاسبات فازی
 • منطق فازی
 • منطق
 • ...

اسلایدهای جلسه هفتم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه هفتم: تئوری فازی

هوش مصنوعی - جلسه ششم

در این جلسه پیرامون موضوع جستجوی رقابتی بحث و گفتگو شد.

 • بازی
 • عدم قطعیت
 • فرآیند بازی دونفره
 • الگوریتم Minimax
 • هرس آلفا-بتا
 • ...

اسلایدهای این جلسه را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه ششم: جستجوی رقابتی

بانک های اطلاعاتی - جلسه هشتم

در این جلسه پیرامون موضوع نرمال سازی بحث و گفتگو شد.

 • نرمالسازی چیست
 • اشکالات عمده در ارتباط با جدول
 • وابستگی تابعی
 • ابر کلید
 • کلید کاندید
 • فرم های نرمال
 • ...

اسلایدهای جلسه هشتم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه هشتم: نرمال سازی