در جلسه دوم درباره مدلسازی معنایی بحث شد. 

  • مدلسازی
  • ER Diagram
  • نمادهای مدل ER
  • مشکلات روش ER
  • تجزیه و ترکیب
  • تخصیص و تعمیم
  • ...

اسلایدهای جلسه دوم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه دوم: مدلسازی معنایی