نمرات درس سیستم های خبره به تفکیک پایانترم و پروژه از سایت دانشگاه در دسترس میباشد. (پایانترم 15 نمره ، پروژه 5 نمره). دانشجویان توجه داشته باشند که نمره نهایی اعلام شده با احتساب ارفاق کلی می باشد. کلیه اعتراضات بررسی و نمره نهایی ثبت گردید. تغییر نمرات ثبت شده امکان پذیر نمی باشد. لذا از ثبت اعتراض و ارسال ایمیل خودداری فرمائید.