قابل توجه دانشجویان محترم،

درخواست خود را در خصوص تجدید نظر در نمره اعلام شده جهت بررسی مجدد برگه امتحانی تنها از طریق سایت دانشگاه ارائه نمائید. به تماس تلفنی، ارسال پیام و مراجعات حضوری هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شد.