موضوع این جلسه درباره زمانبندی پردازنده بود.

  • زمانبندی و انواع آن
  • معیارهای زمانبندی
  • سیاست های زمانبندی
  • الگوریتم های زمانبندی
  • ...