موضوع این جلسه درباره الگوریتم جستجوی نزدیکترین همسایه است.

  • یادگیری بر پایه نمونه
  • جستجوی نزدیکترین همسایه
  • الگوریتم KNN
  • فاصله اقلیدسی
  • ...