به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند با توجه به درخواست شمار زیادی از دانشجویان جهت شرکت در مراسم عزاداری، کلیه کلاس های روز شنبه مورخ 1393/09/29 تشکیل نخواهد شد. ضمناً دانشجویان بایستی تا هفته آینده پروژه ها را تکمیل و تحویل نمایند.

موفق باشید.