در جلسه هفتم موضوعاتی پیرامون بن بست و گرسنگی گفته شد.

  • بن بست
  • انواع منابع
  • شرایط بن بست
  • رویکردهای مواجهه با بن بست
  • پیشگیری از بن بست
  • الگوریتم بانکدار
  • ...