مباحثی که در این جلسه مطرح شد پیرامون الگوریتم ژنتیک بود.

  • مقدمه ای بر الگوریتم ژنتیک
  • ایده جستجو
  • تابع و پارامترها
  • نمایش فرضیه ها
  • Crossover ، Mutation
  • ...