در جلسه ششم مباحثی پیرامون انحصار متقابل و همگام سازی مطرح شد.

  • مدیریت فرایند
  • همزمانی
  • انحصار متقابل
  • اصول همزمانی
  • محاوره فرایندها
  • رقابت فرایندها
  • راهنما
  • ناظر
  • تبادل پیام
  • ...