جلسه هفتم در مورد شبکه های عصبی مصنوعی بحث شد.

  • مفهوم شبکه
  • مولفه های شبکه
  • مزایای شبکه عصبی
  • شبکه عصبی
  • شبکه عصبی مصنوعی
  • مدل ریاضی عصب
  • مدل پرسپترون چند لایه
  • یادگیری
  • الگوریتم پس انتشار خطا
  • ...