در جلسه پنجم مطالبی پیرامون آدرس دهی در لایه شبکه گفته شد.

  • آدرس دهی
  • معرفی IP
  • کلاس های IP
  • IPV4
  • ...