در جلسه پنجم مباحثی پیرامون فرایند و نخ ها مطرح شد.

  • خصوصیات فرایند
  • نخ و فرایند
  • چند نخی و تک نخی
  • مقایسه چند نخی و تک نخی
  • حالات نخ
  • همگام سازی نخ ها
  • نخ های سطح کاربر و هسته
  • ...