مباحثی که در جلسه پنجم درس بیان شد پیرامون موضوع استدلال در شرایط عدم اطمینان بود.

  • احتمالات کلاسیک
  • احتمالات تجربی-ذهنی
  • احتمالات مرکب
  • احتمالات شرطی
  • تئوری بیز
  • ...