نگارش مقاله، کتاب و پایان نامه یکی از دغدغه های پژوهشگران و فعالان حوزه دانشگاه است. متون علمی نتیجه پژوهش روی یک موضوع خاص جهت دستیابی به نتایجی جدید می باشد. به همین منظور جهت آشنایی بیشتر دانشجویان با مقوله تحقیق و مقاله نویسی، انجمن علمی دانشجویان گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در این خصوص نمودند. خلاصه ای از کارگاه آموزشی و مطالب ارائه شده از لینک زیر قابل دسترس می باشد.

روش تحقیق و مقاله نویسی