مباحثی که در جلسه چهارم مطرح شد درباره الگوریتم های مارکوف و رته بود.

  • الگوریتم مارکوف
  • الگوریتم رته
  • چرخه استنتاج در CLIPS
  • ...