موضوع جلسه چهارم درباره کنترل فرایند است. 

  • حالات فرایند
  • نمودار تغییر حالت
  • صف بندی
  • ایجاد و پایان فرایند
  • انواع خطا
  • فرایند معلق
  • ...