قابل توجه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند:

جلسه جبرانی درس سیستم های خبره روز چهارشنبه ساعت 4 به مدت 3 هفته در محل دانشکده فنی مهندسی برگزار خواهد شد. 

پیروز و سربلند باشید.