موضوعات تحقیق درس سیستم های خبره به شرح زیر می باشد:

  • ماشین بردار پشتیبان (Support Vector Machine)
  • ماشین بردار رابطه (Relevance Vector Machine)
  • درخت تصمیم (Decision Tree)
  • نزدیکترین همسایه (K-Nearest Neighbors)
  • رگرسیون خطی و لجستیک (Linear and Logestic Regression)