نکات مربوط به تحقیق درس سیستم عامل:

تمامی موضوعات پیشنهادی توسط گروه ها انتخاب و اعضای گروه ها مشخص گردید. تحویل گزارش های تحقیق طبق مواردی که در کلاس گفته می شود می باشد. ارائه گزارشات به صورت هفتگی می باشد. عدم ارائه گزارشات در طول ترم به منزله عدم انجام تحقیق می باشد.