در جلسه سوم روش های استنتاج مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

  • استدلال استنباطی
  • استدلال استقرائی
  • استدلال انتزاعی
  • استدلال قیاسی
  • زنجیره پیشرو و پسرو
  • استراتژی های جستجو
  • ...