در جلسه سوم چگونگی کار با SQL Server و نحوه رسم نمودار ER گفته شد.

شروع کار با SQL Server

نمودار موجودیت - ارتباط (ER)

نمادهای مدل ER

ایجاد پایگاه داده و جدول در SQL Server