مبحث جلسه دوم درباره حافظه ها است. 

  • ویژگی های کلیدی حافظه ها
  • سلسله مراتب حافظه ها
  • حافظه پنهان
  • روش های انتقال ورودی/خروجی
  • ...