در جلسه اول مقدمه ای درباره سیستم های خبره گفته شد. 

  • سیستم خبره چیست؟
  • خبره کیست؟
  • دامنه دانش چیست؟
  • چگونگی عملکرد یک سیستم خبره
  • اجزای اصلی سیستم خبره
  • چه مسائلی با سیستم خبره قابل حل شدن هستند
  • نیازمندی ها جهت پیاده سازی سیستم های خبره
  • الگوهای برنامه نویسی
  • ...