در جلسه اول مقدماتی درباره SQL Server گفته شد.

  • SQL Server چیست؟
  • DBMS چیست؟
  • SSMS چیست؟
  • اشیاء پایگاه داده
  • ...